28 maja 2024 r.

Plan połączenia spółek

BETANIA-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (zwana dalej „Spółką Przejmującą”) i MEDICO-ZĄBKOWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, (zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”).

Uzgodniony i sporządzone w Dąbrowie Górniczej,w dniu 28 maja 2024 r.

W związku z zamiarem połączenia zarządy spółek BETANIA-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej i MEDICO-ZĄBKOWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wspólnie sporządziły i zaakceptowały niniejszy plan połączenia (dalej: „Plan Połączenia”)

Plan połączenia został sporządzone na podstawie art. 498 i 499 kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Dokument

Plan połączenia spółek - pobierz